~~HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOTOR TOERCLUB SIDDEBUREN

Inhoudsopgave

Artikel 01  Lidmaatschap

Artikel 02  Beëindiging lidmaatschap

Artikel 03 Contributie en inschrijfgeld

Artikel 04 Het bestuur

Artikel 05 Commissies

Artikel 06 Gelden der vereniging

Artikel 07 Algemene ledenvergadering

Artikel 08 Overige bepalingen

Artikel 09 Aansprakelijkheid

Artikel 10 Betaalde ritten

Artikel 11 Andere reglementen

Artikel 12 Slotbepalingen
         

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.T. SIDDEBUREN,  

Art  1: Lidmaatschap:
De vereniging kent verschillende soorten lidmaatschappen zoals:
1. Personen die als actief- lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten dienen;
a. een daartoe strekkend schriftelijk verzoek te richten aan de secretaris van het bestuur,
b. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
c. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A,
d. in het bezit c.q. berijd(st)er zijn van een motorfiets.

2. Personen die als actief partner- lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen;
a. als art.1.1a t/m 1.1d,
b. op een of andere wijze verbonden te zijn met een actief- lid, hetzij door huwelijk, samenwonen of thuiswonende kinderen.

3. Personen die als duo-lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen:
a. als art. 1.1a
b. de leeftijd van veertien jaar te hebben bereikt,
c. als art. 1.2b,

4. Tot ere -lid kunnen worden benoemd, zij die zich voor de vereniging bijzonder hebben onderscheiden.
a. Zij worden benoemd, of afgevoerd, door de algemene ledenvergadering, bij besluit van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
b. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, zij zijn verkiesbaar tot bestuurslid en hebben stemrecht.
c. Contributie zijn zij niet verschuldigd.

5. Personen die als donateur van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen:
a. Oud leden van de vereniging te zijn
b. Hebben geen eigen motor meer, maar willen binding met de vereniging houden
c. Hebben een ononderbroken lidmaatschap van minimaal 3 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag tot donateur.
d. Hebben geen stemrecht.
e. Zijn welkom op de thema-avonden en de feestavond Ontvangen een toerkalender en het “Toerjournaal”.

6. Toelating / afwijzing:
a. De secretaris stelt het bestuur op de eerst volgende bestuursvergadering, na ontvangst van het schriftelijke verzoek, hiervan in kennis.
b. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.
c. Het bestuur is niet verplicht een weigering te motiveren.
d. Indien het bestuur tot afwijzing over gaat, geeft de secretaris het afgewezen lid z.s.m.schriftelijk bericht.                                                    e. Beroep tegen deze afwijzing kan alleen schriftelijk worden aangetekend bij de secretaris, waarna deze dit op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering plaatst.
f. De algemene ledenvergadering beslist, het bestuur en desgewenst de appellant gehoord hebbende, met tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
   
7. De leden gaan, vanaf de eerstvolgende algemene ledenvergadering ( verder te noemen A.L.V.), het lidmaatschap van de vereniging voor tenminste een jaar aan.
a. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december
 
8. De leden hebben, behoudens bijzondere bepalingen ten aanzien van enig evenement het recht om aan alle evenementen, die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen, mits in geval van ritten gebruik wordt gemaakt van een motorfiets.

9. Op de internet site  staan zowel de statuten evenals het huishoudelijke reglement. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar worden verstrekt. 

10. De leden zijn gehouden;
a. De statuten en andere reglementen evenals besluiten genomen door het bestuur of een ander bevoegd orgaan van de vereniging na te leven.
b. De belangen van de vereniging niet te schaden.
c. Zich tegenover elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
d. Op evenementen zich aan aanwijzingen van het bestuur of toerrit begeleiders te houden
  
11. De namen van nieuwe leden worden periodiek binnen de vereniging in het clubblad gepubliceerd.

12. De vereniging, het bestuur en de leden zijn niet bevoegd de persoonlijke gegevens van de leden aan derden te verstrekken, bekend te maken of te verkopen.

Art.  2: Beëindiging van het lidmaatschap:
a. Door schriftelijke opzegging aan de secretaris, uiterlijk een maand voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar.
b. Door niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, zal het bestuur het lid uitsluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging en eventueel als lid te royeren.
c. Door vervallenverklaring na schorsing resp. royement, uit gesproken door het bestuur.

Art. 3: Contributie:
a. De leden betalen een contributie waarvan de hoogte jaarlijks door de A.L.V. wordt vastgesteld.
b. De contributie dient per jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan door storting op de ten name van de vereniging gestelde bankrekening of contant bij de penningmeester.
c. Indien een lid twee maanden na de A.L.V. niet aan zijn financiële verplichting heeft voldaan, ontvangt deze een aanmaning. Betaalt betreffend lid niet binnen één maand nadat de aanmaning is verzonden, dan volgt royement door het bestuur.                                                                      d. De andere contributies zijn een afgeleide van de standaard contributies, dit is door het bestuur vast te stellen en door de A.L.V. te bekrachtigen.
e. Ereleden en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie betaling.
f. De vereniging kan gesteund worden door sponsors, zij gaan contractueel een verbintenis aan voor een periode van minimaal één jaar, voor een vast bedrag per jaar.
g. Sponsors zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Voor het overige hebben zij geen rechten of plichten t.a.v. de vereniging anders dan is overeen gekomen in het sponsorcontract.
h. Donateurs betalen jaarlijks een door het bestuur vastgesteld en door de A.L.V. bekrachtigd bedrag, zijnde 60 % van het jaarlijkse AL lidmaatschap. Aan het donateursschap kunnen geen rechten worden ontleend.
i. Zij die in de loop van het verenigingsjaar tot het lidmaatschap van de vereniging worden toegelaten zijn de gehele contributie verschuldigd indien hun lidmaatschap aanvangt voor 1 juli. Bij toelating na 1 juli zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.
j. Nieuwe leden zijn bij toetreding contributie verschuldigd. Het bedrag dient tegelijk bij inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier per bank te worden voldaan.

Art. 4: Het bestuur:
1. Algemeen gedeelte;
a. De verkiezingen hebben plaats in de A.L.V. die in de maand februari wordt gehouden.
b. In het bestuur kunnen geen personen zitting hebben die door familie, huwelijk of samenwoning met elkaar verbonden zijn
c. Kandidaatstelling geschiedt door het bestuur of door tenminste vijf leden, wier naam niet op de kandidatenlijst voorkomt en moeten tenminste halfuur voor aanvang van de A.L.V. schriftelijk bij de functionerende secretaris zijn ingediend.
d. Het bestuur behartigt de belangen der vereniging, in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijke reglement.
e. Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de A.L.V. uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden.
f. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie, de onder hun berusting zijnde stukken met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging, aan het bestuur af te dragen.
g. Het bestuur draagt zorg voor de periodiek uit te geven clubblad. Zij is verantwoordelijk voor de lay-out en de vormgeving.

2. Financiële verplichtingen;
a. Geen van de bestuursleden heeft het recht, zonder toestemming van de overige dagelijkse bestuursleden financiële verplichtingen aan te gaan namens M.T. Siddeburen welke een bedrag van €.500, -- te boven gaat.
b. Voor uitgaven, gedaan door het bestuur, die €.2.500,-- te boven gaan is goedkeuring van de A.L.V. vereist.

3. Taken en verantwoordelijkheden:
a. Het bestuur wijst uit haar midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
b. Ter vervanging van leden van het dagelijkse bestuur worden uit de overige bestuursleden de vice-voorzitter, 2e-secretaris en 2e-penningmeester benoemd. Deze functies kunnen slechts door drie onderscheidene personen worden bekleed.

4. Functies:
a. De voorzitter van het bestuur (bij diens afwezigheid de vice-voorzitter of een der andere leden van het dagelijkse bestuur) leidt de vergadering van het bestuur, en vergaderingen ter informatie aan de leden, de A.L.V. daaronder begrepen. In overleg met het bestuur, worden data en agenda vastgesteld, behoudens het recht van de leden van de vergadering daarin wijzigingen aan te brengen.
b. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te beëindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch hervat de beraadslagingen indien minstens eenderde van de aanwezige leden dit wenst.
c. De voorzitter ziet er verder op toe dat de statuten en het huishoudelijke reglement worden nageleefd en dat besluiten, genomen door de A.L.V., worden uitgevoerd.
d. De voorzitter verleent het woord aan de spreker en heeft het recht elke spreker tot orde te roepen dan wel het woord te ontnemen. Indien hij of zij zich hier tegen verzet of op andere wijze wanorde veroorzaakt, kan hij betreffende persoon het verder bijwonen van de vergadering ontzeggen, hetgeen echter kan worden herroepen indien tenminste eenderde van de aanwezige leden dit wenst.       
e. De voorzitter zorgt voor de goede eer en goede naam van de vereniging en zorgt er voor dat schriftelijke en ter vergadering te behandelen onderwerpen terdege zijn voorbereid.Hij bekrachtigt de verschillende verslagen, die aan de A.L.V. zijn uitgebracht en door deze zijn goedgekeurd, met zijn handtekening.
f. De voorzitter ondertekent mede voor het doen van uitgaven die een door de A.L.V. vastgesteld bedrag te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging een door de A.L.V. vastgesteld bedrag te boven gaat.
g. De voorzitter bepaalt, in overleg met het bestuur, de data van de bestuursvergaderingen zovaak hij dat nodig acht. Hij is daartoe verplicht indien tenminste drie bestuursleden dat wensen.                   
h. De voorzitter is verplicht de activiteiten van de overige bestuursleden te controleren.
i. De vice-voorzitter moet, indien gewenst een gedeelte van het werk van de voorzitter overnemen of bij diens afwezigheid hem vervangen.

5- Secretaris:
a. De secretaris voert ( eventueel in samen werking met een ander bestuurslid) de gehele correspondentie van de vereniging, behoudens zaken betreffende het financiële beheer. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud van de notulen van de vergadering en bewaart van alle uitgaande stukken een afschrift.
b. De secretaris ondertekent samen met de voorzitter de goedgekeurde notulen van de vergadering.                                                                    c. De secretaris zorgt voor de publicatie der verschillende besluiten en draagt zorg voor de aanwezigheid van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement en een presentielijst op iedere ledenvergadering.
d. De secretaris ziet toe op de plicht van ieder van de aanwezige leden op de vergadering de presentielijst te tekenen.
e. De secretaris stelt jaarlijks een verslag samen van de toestand van de vereniging ter gelegenheid van de A.L.V. Dit verslag wordt in de A.L.V. aan de orde gesteld.
f. De secretaris wordt bij ontsteltenis vervangen door de 2e-secretaris of een der overige aanwezige bestuursleden.
g. De 2e- secretaris moet, indien gewenst, een gedeelte van het werk van de secretaris overnemen of bij diens afwezigheid hem vervangen.

6- Penningmeester:
a. De penningmeester voert ( eventueel in samen werking met een ander bestuurslid) een gedegen ledenadministratie, zorgt er voor dat persoonlijke gegevens alleen ten dienste van de vereniging of van de leden zelf worden gebruikt.
b. De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting is. De invordering van de contributie, donaties en sponsoring is aan hem opgedragen, en houdt hiervan boek door middel van een gedegen administratie.
c. De penningmeester draagt in het algemeen zorg voor versterking van de geldmiddelen der vereniging.
d. De penningmeester dient ieder maand verslag te doen aan het bestuur.
e. De penningmeester legt bij de A.L.V. een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven over het komende verenigingsjaar neer.
f. De penningmeester legt rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar
g. Van de penningmeester is goedkeuring vereist voor alle te maken kosten ten laste van de vereniging.
h. Van alle gedane uitgaven moet een kwitantie worden overlegd, hij is verplicht hiervan duidelijk boek te houden.
i. De penningmeester is gerechtigd om bij volmacht van de bank, of twee dagelijkse bestuursleden, een bedrag op te nemen ter grootte van maximaal €.2.500,--.
j. De penningmeester moet de kascommissie op ieder door haar gewenst ogenblik de boeken overhandigen en haar desgewenst behulpzaam zijn.
k. De rekening en verantwoording met bescheiden en kasbewijzen, die vooraf zijn onderworpen aan een onderzoek door een daartoe door de leden aan te wijzen kascommissie, wordt door goedkeuring van de A.L.V.  beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer over de geldmiddelen over het afgelopen jaar.
l. De penningmeester zal gelden, goederen en eigendommen van de vereniging gescheiden van zijn eigen bewaren.
m. De 2e-penningmeester moet, indien gewenst, een gedeelte van het werk van de penningmeester overnemen of bij diens afwezigheid vervangen.

7- Overige functies:
a. Voor bepaalde taken kan het dagelijkse bestuur worden aangevuld met een vice-voorzitter, 2e-secretaris en een 2e-penningmeester en algemene bestuursleden met omschreven functies.
b. Deze bestuursleden blijven normaal deel uit maken van het bestuur, een en ander als omschreven in de statuten.

Art. 5: Commissies:
Algemene bepalingen;
a. Het bestuur kan ter ondersteuning commissies instellen voor zowel bepaalde- of onbepaalde tijd, zoals de toercommissie en redactie.
b. De kascommissie wordt door de A.L.V.  benoemd.
c. De benoemde commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een notulist, indien de commissie uit meer dan drie personen bestaat.
d. De commissies zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
e. Kopieën van verslagen van commissievergaderingen dienen bij de secretaris van het bestuur ingeleverd te worden. De secretaris zal de verslagen agenderen voor de eerstkomende bestuursvergadering.
f. Het bestuur kan commissies beëindigen.

2- Kascommissie;
a. De door de A.L.V. benoemde kascommissie bestaat uit twee personen en een reserve, zijnde geen bestuursleden.
b. Ieder jaar treedt één lid af en is niet terstond herkiesbaar.
c. Reservelid voor de kascommissie wordt staande de A.L.V. benoemd.
d. De kascommissie let op de jaarrekening en de balans en onderzoekt minimaal één keer per jaar na afloop van het verenigingsjaar en voor de A.L.V. de rekening en verantwoording over het voorafgaande verenigingsjaar.
e. Zij brengt van haar bevindingen, verslag uit aan de A.L.V.
        
3- Toercommissie;
a. De toercommissie bestaat uit tenminste negen leden, de zogenaamde toercommissieleden. Een algemeen bestuurslid wordt door het bestuur tot voorzitter benoemd. Verder wordt uit de toercommissieleden een notulist aangewezen, zij zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur met overlegging van de verslagen van iedere vergadering. De toercommissie vergadert tenminste drie x per jaar en draagt zorg voor een volledig en gedegen programma.
b. De toercommissaris en de notulist stellen, eens per toerseizoen, in overleg met de toercommissieleden een lijst samen waaruit blijkt wie van de leden een toerrit uitzet, rit uitzetters genoemd, en met welk doel.
c. Tevens wordt in het overleg vastgesteld wie op welke rit als toerritbegeleiders gaan functioneren.
d. De rit uitzetters dienen een correct gereden route a.d.h.v. GPS systeem tijdig via E-mail aan de hiervoor verantwoordelijke toercommissieleden aan te bieden. De genoemde toercommissieleden zijn tevens verantwoordelijk voor een gedegen controle naar de uiteindelijke definitieve uitgave. Zij dienen alle betrokken rijders via E-mail een z.g. route in digitaal te overhandigen.                                                                                             e. De indeling en lay-out van de routeomschrijving dient overeen te komen met de door het bestuur gestelde normen.
f. De toercommissie kent zowel nationale- als internationale routes, alsmede routes die alleen voor leden toegankelijk zijn, en de zogenaamde “open routes” waaraan ook niet leden aan deel kunnen nemen door beoordeling van het bestuur. 
g. De uitgezette route moet een zodanige indeling hebben dat ieder deelnemer hem zonder problemen kan rijden.
h. Eens per jaar geeft het bestuur de zogenaamde “toerkalender” uit, met daarop aangegeven alle routes die het komende toerseizoen zullen worden gereden, ook staan daarop vermeld de “thema-avonden” die buiten het toerseizoen worden georganiseerd.
i. Voor het rijden in groepsverband ziet het “toerreglement”.

4- Redactie;
Het bestuur heeft een redactiecommissie ingesteld die zorg draagt voor het periodiek uitbrengen van het toerjournaal.
a. Deze is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
b. De redactie bestaat uit tenminste drie redactieleden, uit hun midden kiezen zij een hoofdredacteur.
c. Zij verzamelen en verzorgen de kopij, lay-out en verzending van het toerjournaal.
d. Voeren zovaak zij nodig achten redactiebesprekingen.

5- Web-site;
Het beheer van de website wordt door een aangewezen algemeen bestuurslid behartigd.

Art. 6: Gelden der vereniging:
a. Gelden der vereniging worden gestort op bankrekeningen, ten name van M.T. Siddeburen bij een bankinstelling.
b. Er zal een financiële reserve worden aangelegd c.q. aangehouden, die dekkend is om aan de jaarlijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Voorbeelden zijn: 1. Verzekeringen, 2. Kosten bank, 3. Afgesproken verplichtingen (Hotel voor de weekenden) en 4. Variabele kosten (aanschaf materiaal en dergelijke)
c. De reserve wordt op een speciale bankrekening gestort en mag slechts worden aangesproken met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, waarbij tweederde der uitgebrachte geldige stemmen hiermee instemt.
d. Bij opheffing van de M.T. Siddeburen worden op een dan te houden A.L.V. Een doel voor deze reserve aangewezen.

Art. 7: Algemene leden vergadering:
Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, en wel in de maand februari.

1- Agenda:
Op de agenda van deze vergadering komen, in ieder geval genoemde punten voor:

a- Opening
b- Vast stellen agenda
c- Notulen A.L.V. voorgaand jaar
d- Jaarverslag secretaris                                                                                                                                                                               e- Jaarverslag penningmeester
f- Verslag Kascommissie
g- Verkiezing kascommissie
h- Begroting komend jaar
i- Ingekomen stukken
j- Bestuursverkiezing
k- Vast stellen contributie
l- Rondvraag.
m- Sluiting.

2- Voorstellen:
Voorstellen van leden, te behandelen op deze vergadering, moeten tenminste half uur voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

3- Amendementen:
Amendementen op voorstellen, staande de vergadering ingediend worden niet in behandeling genomen, wanneer zij niet schriftelijk zijn ingediend en behalve door de voorsteller, door zes leden der vereniging zijn ondertekend.

4- Stembureau:
Het bestuur zal een stembureau, bestaande uit drie ter vergadering aanwezige leden aanwijzen, indien stemming  d.m.v. briefjes noodzakelijk is.
De leden van het stembureau mogen, bij bestuursverkiezingen generlei verwantschap hebben met herkiesbare bestuursleden en kandidaat bestuursleden,
 
Art. 8;  Overige bepalingen:
1- Algemene clubregels.
a. Ieder lid dient de ledenvergaderingen, hieronder begrepen ook de algemene ledenvergadering, zoveel mogelijk bij te wonen. Bij verhindering dient het lid zich vooraf af te melden.
b. Ieder lid dient tijdens routes zijn persoonlijke documenten zoals rijbewijs, paspoort, kentekenbewijs van de motor en andere noodzakelijke documenten bij zich te dragen.
c. De club is gezamenlijk verantwoordelijk voor de clubuitrusting. Voor vernieling of vermissing van persoonlijke eigendommen kan de club niet aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is de leden niet toegestaan verplichtingen aan te gaan of toezeggingen te doen namens M.T. Siddeburen.
e. Elk lid wordt geacht de statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen aangaande de vereniging te kennen en na te leven.

2- Veiligheidsaspecten:
a. Ieder motorrijdend lid dient zijn motor en motoruitrusting in orde te hebben volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen.
b. Ieder motorrijdend lid en of duo lid dient een goed passende en goedgekeurde helm te dragen, daarbij kleding te dragen waarvan verwacht mag worden voldoende bescherming te bieden aan het lichaam om bij valpartijen zoveel als mogelijk is kwetsuren te voorkomen.
c. Ieder motorrijdend lid dient mimimaal een W.A. verzekering te hebben.                                                                                                                   d. Alcohol gebruik voor en / of tijdens de ritten door de rijder en / of duo passagier wordt op straffe van schorsing of royement niet toegestaan.
e. De vereniging ziet er op toe dat tijdens de ritten de veiligheidsnormen in acht worden genomen, is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade of letsel dat een clublid aan zich zelf of anderen toebrengt.
f. Bij zeer slechte weersomstandigheden kan een geplande rit uit veiligheidsoverwegingen afgelast of onderbroken worden na overleg met het bestuur. Reclamatie hierop is niet mogelijk, al betaalde bijdragen kunnen geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. De rit zal indien mogelijk naar een ander tijdstip worden verschoven.
g. Ieder motorrijdende deelnemer dient bij aanvang van een clubrit over een volle benzinetank te beschikken. De ritten zijn zodanig uitgezet dat er na ca. 125 km getankt kan worden. Mocht er om wat voor reden dan ook gebruik worden gemaakt van de reserve voorraad uit de bezemwagen dan dient verrekening plaats te vinden.
h. Indien een rijdende deelnemer tijdens een clubrit een lekke band krijgt kan men gebruik maken van een noodreparatie set uit de bezemwagen. De kosten hieraan verbonden dienen verrekend te worden. De club geeft geen garantie en neemt geen verantwoording voor de uitgevoerde reparatie.
i. Diegene die in de bezemwagen rijdt dient zich voor aanvang van de rit te overtuigen van de aanwezigheid van, de E.H.B.O. koffer, de reserve voorraad benzine en de noodreparatie set voor banden.
j. In geval van ziekte of ongeval tijdens een clubrit kan de eigenaar en / of berijder(ster) van de motor deze laten plaatsen en vervoeren op de trailer van de bezemwagen. Dit gebeurt geheel en al voor eigen risico, de club en of bestuurder van de bezemwagen kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van motor- en/of uitrusting. Als de rijdende deelnemer besluit gebruik te maken van het vervoer van de motor op de trailer dan stemt hij impliciet in met deze regeling.
k. De rijdende leden met eventueel duo passagier kunnen in de bezemwagen de rit vervolgen, of worden op hun verzoek, na overleg met het bestuur naar huis gebracht. Voor niet leden kunnen de extra gemaakte kosten op hun verhaald worden.

Art. 9 Aansprakelijkheid:
De vereniging c.q. de leden van de vereniging aanvaarden, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, aan een of meer leden en/of deelnemers overkomen of voor schade aan eigendommen van leden en/of deelnemers door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze veroorzaakt.

Art. 10 Betaalde ritten:
Bij speciale toerritten waarvoor een eigen bijdrage van de leden wordt verlangd.
Dit zijn meestal ritten, welke over meerdere aaneengesloten dagen, worden verreden.
Hiervoor wordt dan als overnachtingplaats een te betalen accommodatie gehuurd.
De hiermee gepaard gaande kosten zullen niet uit de contributie van de leden betaald worden. Voor deze kosten zal een zodanige bijdrage verlangd worden waaruit deze kosten betaald kunnen worden.
Ook de organisatiekosten hieromtrent zullen in de kostprijs opgenomen worden.
Dit alles op basis van een voorcalculatie.
Er wordt niet nagecalculeerd.
Een eventueel overschot zal in de verenigingskas gestort worden
Een eventueel verlies zal uit de verenigingskas betaald worden.                                                                                                                                Het uitgangspunt is echter dat er voorcalculatorisch geen winst of verlies zal optreden, afrondingen voorbehouden.                                              Voor deze ritten zal een aparte uitnodiging aan alle leden verzonden worden.
Hierin staat vermeld, het einddoel van deze reis en welke bijdrage verlangd wordt.
Tevens wordt de betaalwijze vermeld.
Na aanmelding zijn de leden verplicht om de genoemde bijdrage aan de penningmeester te betalen.                                                                       De kans bestaat dat men na aanmelding om bepaalde redenen niet aan deze geboekte reis deel kan nemen.
Er bestaat dan de mogelijkheid om een gedeelte van de reissom teruggestort te krijgen.
Dit dient men schriftelijk, met redenen omkleed, bij de penningmeester aan te vragen.
Uiteindelijk beslist het bestuur over toe- of afwijzing van dit verzoek.
Bij afwijzing zal de reden hiervan schriftelijk aan de verzoeker medegedeeld worden.

Mits aan bovengenoemde voorwaarden voldaan is, zal bij annulering:
1. meer als 60 dagen voor de uiteindelijke afreisdatum 90 % van de verschuldigde bijdrage geretourneerd worden.

2. binnen 60 dagen tot 10 dagen voor de uiteindelijke afreisdatum 35 % van de verschuldigde bijdrage geretourneerd worden.

3. binnen 10 dagen voor de uiteindelijke afreisdatum geen terugbetaling, van een gedeelte, van de verschuldigde bijdrage worden gedaan.

Voor bovenstaande geldt dat de datum van het poststempel bepalend is voor het aantal dagen.

Art. 11 Andere reglementen:
De A.L.V. kan nog andere reglementen vaststellen, waarin nadere regels kunnen worden gegeven betreffende het functioneren van de vereniging, deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de wet, de statuten of het huishoudelijke reglement.

Art 12 Slotbepalingen:
a. Geschillen tussen het bestuur en de leden worden beslist door drie scheidslieden, waarvan één zal worden benoemd door het bestuur, één door de betrokken leden of betrokken lid en de derde in onderling overleg door beide al genoemde.
b. Op alle beslissingen van het bestuur bestaat voor de leden de mogelijkheid van beroep op de algemene leden vergadering.
c. In alle gevallen, waarin het huishoudelijke reglement dan wel de statuten niet voorzien, of bij enig geschil betreffende toepassing daarvan, beslist het bestuur, zo mogelijk de leden gehoord hebbende.
d. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend plaats vinden
 na instemming van twee derde van het uitgebrachte aantal geldige stemmen.
e. Het huishoudelijke reglement is goedgekeurd op de A.L.V. d.d. 18 februari 2016.